Algemene voorwaarden HAPPY BABY

 

ARTIKEL 1 Begrippen

 1. Happy Baby B.V. (hierna Happy Baby) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het aanbieden van babyproducten aan klanten, zowel zakelijk als particulier, een en ander in meest ruime zin.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Happy Baby mede begrepen alle in haar dienst zijnde werknemers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder Opdrachtgeer verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijk e en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan Happy Baby opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten zoals bedoelt in artikel 1.4.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten verstaan: alle door Happy Baby aangeboden producten.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Happy Baby en Klant.
 2. Niet alleen Happy Baby, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor haar bestuurders, de (bestuurders van de) praktijkvennootschappen van Happy Baby en voormalige medewerkers van Happy Baby, met inbegrip van hun eventuele rechtsopvolgers.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Happy Baby zijn overeengekomen.
 5. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 Overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Happy Baby, is een aanbod van Happy Baby geheel vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Happy Baby de order ontvangt. Op verzoek ontvangt de Opdrachtgever een orderbevestiging.
 3. Als Happy Baby Opdrachtgever een opdrachtbevestiging stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 4. Eventuele aantekeningen en reacties van Opdrachtgever op de offerte van Happy Baby maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Happy Baby die alsnog schriftelijk bevestigd.
 5. Het is niet mogelijk om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Happy Baby Producten van Happy Baby als zakelijke Opdrachtgever door te verkopen aan andere zakelijke Opdrachtgevers. Wanneer een zakelijke Opdrachtgever een overeenkomst sluit, is het de bedoeling dat deze producten  vervolgens aan de consument worden verkocht. Om dezelfde reden is het niet mogelijk om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Happy Baby, Producten van Happy Baby aan te bieden op platforms van derde. Producten mogen wel worden aangeboden op eigen platform van Opdrachtgever.
 6.  Bij het sluiten van Overeenkomst met Happy Baby, zullen Opdrachtgevers maar ook toekomstige klanten een nieuwsbrief per mail ontvangen. Deze nieuwsbrief zal geen andere inhoud kennen dan prijs- en productinformatie, aanbiedingen en informatie omtrent beurzen en andere activiteiten. Ook zal twee keer per jaar een nieuwe, aangepaste prijslijst aan Opdrachtgevers worden verstuurd, twee weken voordat deze in zal gaan.
 7. Happy Baby behoudt zich het recht voor om op grond van de een binnen de wettelijke kaders te verrichten onderzoek naar de financiële situatie van de Opdrachtgever, een bestelling op aanvraag te weigeren of om aan de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. Een dergelijke weigering of voorwaardelijke Overeenkomst zal door Happy Baby worden gemotiveerd.

ARTIKEL 4 Kosten, honorering en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de honorering van de Opdracht op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Happy Baby gecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal betaling van de eindfactuur binnen 30 dagen na levering van de bestelde Producten geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Happy Baby gerechtigd om 2% vertragingsrente per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 3. In het geval van prijsstijgingen wat betreft grondstoffen, loonkosten, huur of aankoop van zaken ter uitvoering van de overeenkomst, is Happy Baby gerechtigd deze kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Opdrachtgever is Happy Baby gerechtigd alle ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien Happy Baby om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijk weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijk een buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijk incassokosten.
 6. Indien sprake is van een aanbieding, heeft deze een geldingsduur tot de vernoemde datum in de offerte. Wanneer deze datum is verstreken of indien het Product niet meer beschikbaar of leverbaar is, vervalt de aanbieding.
 7. Happy Baby hanteert een garantietermijn van 6 maanden nadat het Product in gebruik is genomen. In het geval sprake is van een afhandeling van een klacht of probleem met het Product, zal deze garantietermijn strekken tot een redelijke te gebruiken periode.
 8. Ingeval van verrekening van een creditnota, dient een dergelijke verrekening enkel te worden verrekend met de factuur waarop deze creditnota betrekking heeft.

ARTIKEL 5 Annulering en retournering

 1. Annulering door Opdrachtgever is mogelijk binnen 5 werkdagen. Opdrachtgever heeft echter geen recht op terug storting van het reeds betaalde bedrag.
 2. Herroeping door zakelijke Opdrachtgevers is niet mogelijk.
 3. Retournering is mogelijk indien dit uitdrukkelijk met happy Baby is overeengekomen. Indien retournering geschiedt zonder toestemming van Happy Baby zijn de kosten daarvan voor eigen rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 6 Levering

 1. Levering geschiedt door Happy Baby of door haar ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien niet alle producten geleverd zijn is dit geen reden voor ontbinding. Happy Baby zal na melding zo spoedig mogelijk alsnog volledig nakomen.
 3. Pas na levering en betaling, mogen Producten door Opdrachtgever worden doorverkocht of te koop worden aangeboden. Indien betaling nog niet is geschied, behoudt Happy Baby de eigendom over de Producten.
 4. Informatie over franco levering. Hiervoor wordt u doorverwezen naar uw prijslijst. Pagina 1.
 5. In het geval van een franco levering, wordt de bestelling geleverd achter de eerste drempel op de begaande grond van het afleveradres, zoals opgegeven door de Opdrachtgever.

ARTIKEL 7 Aansprakelijkheid

 1. Happy Baby kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet op bewuste roekeloosheid door Happy Baby of een van haar medewerkers.
 2. Indien Happy Baby toch aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Happy Baby’s verplichtingen met betrekking tot haar diensten.
 3. De aansprakelijkheid als bedoeld in Artikel 7.2 wordt beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 4. Happy Baby is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht zoals omschreven in Artikel 9.
 5. Happy Baby is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve ofwel gebrekkige verstrekking van het juiste bezorgadres.
 6. Voor informatie over ons privacy en cookie beleid, verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.

ARTIKEL 8 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komen oorzaken, buiten wil of toedoen van Happy Baby, waardoor volledige of juiste nakoming van overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Happy Baby zelf of een derde abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan een maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Happy Baby Overgaan tot terugbetaling van eventuele betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Happy Baby heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in-en aankoop bij derden.

ARTIKEL 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Happy Baby is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien happy Baby goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen te kort zal schieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden opgeheven – te lasten van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat  het de Happy Baby vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonde enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Happy Bay op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Happy Baby de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daarvoor op welke wijze dan ook ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Happy Baby gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
 5. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Happy Baby gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van de enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever daarentegen is, uit hoorde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

ARTIKEL 10 Identiteit van Happy Baby

 1. Happy Baby B.V. is in de KvK geregistreerd onder nummer 23062653. Happy Baby draagt Btw-identificatienummer NL00941985 B01. Verder is Happy Baby (statutair) gevestigd aan de Energieweg 8b 33 13 (4231 DJ) te Meerkerk.
 2. Happy Baby is per e-mail te bereiken via info@happybaby.nl, middels de website www.happybaby.nl.
 3. Indien u een klacht wilt indienen, dient u deze te mailen naar service@happybaby.nl tezamen met afbeeldingen en een duidelijke omschrijving van de klacht.
 4. Indien sprake is van een mancomelding, dient u dit altijd 24 uur na de levering door te geven.

ARTIKEL 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Happy Baby en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Happy Baby en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.