HAPPY BABY BV

Algemene verkoopvoorwaarden van de Vereniging voor het Baby- en Kleutervak. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem onder nr. 13/2006 d.d. 30 mei 2006.

ARTIKEL 1 AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan verkoper mag uitgaan. Aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden, indien zulks van geval tot geval uitdrukkelijk is bedongen, door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door hem in te winnen informaties blijkt, dat de koper voldoende kredietwaardig is.
 3. Indien niet binnen 14 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst door de verkoper schriftelijk aan de koper wordt medegedeeld, dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens onvoldoende kredietwaardigheid van de koper, wordt de overeenkomst definitief.

ARTIKEL 2 VERZENDING EN LEVERING

 1. De levering is geschiedt, zodra de zaken aan het spoorwegstation of de laadplaats van een ander openbaar vervoermiddel zijn afgegeven en bij eigen of overig vervoer, zodra de zaken in het vervoermiddel zijn geladen, tenzij anders is overeengekomen. In geval van francolevering geschiedt de levering vóór het magazijn (gelijkvloers) van de koper.
 2. De verkoper kan nader contracteren, dat alleen orders met een waarde boven een door hem aan te geven bedrag franco worden geleverd. Voor orders beneden dit bedrag wordt in dat geval de vracht aan de koper in rekening gebracht. Voor afroeporders geldt in laatstbedoeld geval
  dat per zending aan het door de verkoper gestelde minimum moet worden voldaan, om voor franco-levering in aanmerking te komen.
 3. Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen voor levering “af fabriek” of magazijn, exclusief omzetbelasting.
 4. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende wettelijke eisen, wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen (hierna te noemen “kostprijsfactoren”). Verhogingen in de
  kostprijsfactoren voorafgaande aan aflevering, kunnen leiden tot aanpassing van de koopprijs.
 5. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van koper.

ARTIKEL 3 DE LEVERTIJD

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is bedongen dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer dus de leveringstermijn een essentieel bestanddeel uitmaakt van de overeenkomst,
  zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.
 3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd
  met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te
  verlangen.

ARTIKEL 4 RECLAMES

 1. Eventuele reclames dienen binnen 1 jaar na levering der zaken schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht. Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient de reclame echter terstond nadat de omstandigheden die tot de reclame aanleiding geven, ter kennis van de koper zijn gekomen, schriftelijk te worden ingesteld. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat reclames, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveranties.
 2. Op straffe van niet ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de koper de zaken terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren.
 3. Reclames die door hun aard of naar usance niet binnen de gestelde termijn van 1 jaar na levering der zaken kunnen worden ingesteld, kunnen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde alsnog worden ingesteld.
 4. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming, of in andere gevallen, kunnen de zaken door de koper slechts geretourneerd worden nadat de verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien verkoper niet binnen 10 werkdagen na een schriftelijk verzoek daartoe van koper reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan. Ingeval verkoper zich niet akkoord verklaart dient hij zijn weigering te beargumenteren. Retourzendingen zonder een dergelijke schriftelijke akkoordverklaring laten de verplichting tot betaling der factuurbedragen onverlet, terwijl de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper zijn.
 5. Door of in opdracht van de koper verrichte reparaties aan geleverde zaken, van welke aard ook en uit welke oorzaak ook verricht, worden niet door de verkoper vergoed, tenzij deze zich vooraf schriftelijk met het verrichten van die reparaties heeft akkoord verklaard.

ARTIKEL 5 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde, beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

ARTIKEL 6 DE BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, netto. Deze termijn is fataal.
 2. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de koper een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden, met een maximum van 10% per jaar.
 3. De koper is door het enkele sluiten der koopovereenkomst verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan de procedure, in verband met het niet nakomen van de koper van enige verplichting jegens de verkoper, ongeacht de in lid 2 van dit artikel bedoelde rentevergoeding. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 12.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:
  – door de verkoper aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
  – krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede
  – ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
  Ter zake van deze zaken verkrijgt verkoper tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van verkoper verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
 2. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud
  vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.
 3. De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.
 4. Ingeval van niet-betaling van enig opvorderbaar bedrag, van schorsing van betalingen, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement of liquidatie van de zaken des kopers, heeft de verkoper het recht, de overeenkomst, of dat gedeelte ervan, dat alsdan nog niet is uitgevoerd, zonder meer en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, te ontbinden en de nog niet betaalde zaken terug te vorderen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, dat door een en ander, voor hem mocht ontstaan. In deze gevallen is iedere vordering, welke verkoper ten laste des kopers heeft, ineens en terstond opeisbaar.
 5. Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.
 6. In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert de verkoper de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af
  houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.
 7. Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper de verkoper kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze
  tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

ARTIKEL 8 CREDITNOTA’S

 1. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, doch uiterlijk binnen een maand verrekend.

ARTIKEL 9 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke omstandigheid buiten toedoen van de verkoper, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.
 2. In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming is de verkoper niet gehouden aan enige termijn en is hij bevoegd de overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
  zijn. De verkoper stelt de koper schriftelijk van een situatie van een niet toerekenbare tekortkoming in kennis.
 3. Wanneer binnen drie maanden na het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming een prijsverhoging noodzakelijk is, is de verkoper tot toepassing daarvan gerechtigd. De koper is bevoegd binnen 8 dagen nadat
  hem de prijsverhoging is medegedeeld, de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsverhoging later intreedt dan na drie maanden na het sluiten der overeenkomst, en meer bedraagt dan voor de betreffende zaken algemeen
  gebruikelijk is, heeft de koper de bevoegdheid binnen 8 dagen nadat hem de prijsverhoging is medegedeeld, de overeenkomst te ontbinden.
 4. Wanneer de koper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet in staat is de overeenkomst na te komen, kan hij niet tot nakoming worden gedwongen. De koper dient de verkoper terstond schriftelijk van een situatie van een niet toerekenbare tekortkoming in kennis te stellen.

ARTIKEL 10 ONTBINDING

 1. Verkoper heeft het recht zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden in geval:
  – van niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de koper van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
  – het faillissement van koper wordt uitgesproken of koper zelf surseance van betaling of faillissement aanvraagt;
  – buitengerechtelijke schuldsanering van koper;
  In de bovenstaande gevallen heeft verkoper voorts het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 2. Indien verkoper instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

De Vereniging voor het Baby- en Kleutervak is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem onder nummer V594007.